ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย.

บูรณาการศาสตร์จิตวิทยาทั่วโลกมากกว่า 10 แขนง ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนากับกลุ่มอาสาสมัคร 1 ล้านคนทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่กว่า 18 อาชีพ

เข้าทำแบบทดสอบฟรี ซื้อรหัสทำแบบทดสอบเวอร์ชั่นเต็ม
K+
ผู้เข้าทำแบบทดสอบ
+
ค่ายอบรม
+
ปีที่จัดอบรม

วิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก 12 หัวข้อ

คำอธิบายหลังการทำแบบทดสอบ จะวิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก ดังนี้
Responsive Layout

นิสัย บุคลิกภาพ ความคุ้นชินและการปรับพฤติกรรมเชิงบวก

พฤติกรรมพยากรณ์ อธิบายอุปนิสัย คุณลักษณะ ในด้านที่ดีและควรปรับปรุง อีกทั้งวิธีการสังเกตบุคลิกของคนที่เหมือนหรือแตกต่างจากเรา

Retina Graphics

ความชอบ ความสนใจ

ความพึงพอใจในเหตุการณ์ บุคคล ลักษณะงาน อารมณ์และการตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกว่า สิ่งใดชอบ สิ่งใดไม่ชอบ

Powerful Performance

ความเชื่อ ค่านิยม สิ่งที่ยึดถือใส่ใจ ถือสา

ทัศนคติประจำตัว การมองโลก มุมมองความคิดเห็น กรอบความคิดฝังลึกที่บงการพฤติกรรมของเรา

Responsive Layout

ความต้องการในชีวิต

ความคาดหวังหรือเจตจำนงที่ต้องการพบเจอและสิ่งหลีกเลี่ยง

Retina Graphics

ความปรารถนาอันแรงกล้า

พลังขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของเรา กลไกป้องกันตัวเองและเป้าหมาย

Powerful Performance

ความกลัว ข้อจำกัดและวิธียกระดับจิตใจ

อุปสรรค อุปกิเลส สิ่งขวางกั้นความสำเร็จและเทคนิคการรู้เท่าทันสัญชาตญาณดิบภายใน

Responsive Layout

ภาวะผู้นำ คุณค่าในชีวิต

การวัดระดับภาวะผู้นำ 6 ขั้นบันไดสู่คุณค่าที่ผู้คนเดินตามและพลังเหนี่ยวนำผู้คนให้ร่วมทีม

Retina Graphics

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างทีม

ศิลปะการเชื่อมมิตรภาพและการประสานงานระหว่างพ่อแม่กับลูก ครูกับนักเรียน สามีกับภรรยา หัวหน้ากับลูกน้อง นักขายกับลูกค้า

Powerful Performance

อาชีพและเส้นทางมั่งคั่งเฉพาะตัว

ลักษณะงานที่ดึงดูดและไม่ดึงดูดให้ลงมือทำ การประกอบอาชีพและทางลัดสู่การสร้างรายได้ เคล็ดลับการลดรายจ่ายและการลงทุน

Responsive Layout

จุดแข็ง จุดอ่อน

ความรู้ ทักษะ จุดแกร่ง ความสามารถที่มีในตนและจุดอ่อนที่ต้องการความช่วยเหลือ

Retina Graphics

พรสวรรค์ อัจฉริยภาพ ความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สิ่งที่ทำได้ดี เรียนรู้ได้เร็ว ทำแล้วมีความสุข และสิ่งที่ควรลงทุนและใช้เวลามากที่สุด

Powerful Performance

ศักยภาพขั้นขีดสุดและแนวทางพัฒนาสู่อิสรภาพทุกมิติ

สภาวะของบุคคลที่มีความสุข ประสบความสำเร็จด้านการเงิน การงาน ความรัก ความรู้ สุขภาพ ชื่อเสียง

สมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร